Витяг з типового договору* з КП «Бердянськводоканал» БМР про надання послуг з водопостачання та водовідведення:

«15. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та на умовах цього договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розміру плати в розмірі та порядку передбачених діючим законодавством в разі ненадання послуг, або надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого Кабінетом Міністрів України;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність(довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання проходження військової служби, відбування покарання тощо);

8) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому діючим законодавством та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;

10) періодичну повірку засобів обліку , обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж. Фінансування даного виду послуг здійснюється відповідно до діючого законодавства;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

14) укладення з виконавцем договору на заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

16. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких перевищив місяць, а також про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку води представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення;

- для ліквідації аварій - цілодобово;

- для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, зняття контрольних показань засобів обліку води - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цілісність засобів обліку води, мережі, їх опломбування та не втручатися в їх роботу;

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановленому законом та цим договором розмірі;

7) у разі втрати права на пільги повідомляти про це виконавця у десятиденний строк;

8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством.

12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.»

* — з повним змістом договору для надання послуг з водопостачання та водовідведення (для фізичних осіб) можна ознайомитись тут.