Схема організаційної структури КП «Бердянськводоканал» БМР

Підприємство очолює директор, який керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю підприємства. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Директор призначається і звільнюється за розпорядженням Бердянського міського голови та діє на підставі контракту.

Заступник директора з перспективного розвитку розробляє стратегічні цілі функціонування підприємства, визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

Головний інженер організовує технічну експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, забезпечує безперебійну і надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і раціональним використанням водних ресурсів.

Виробниче керівництво із забезпечення споживачів якісною питною водою, організації водовідведення та очищення стічних вод покладено на службу водопостачання та службу каналізаційних очисних споруд (водовідведення).

Організацію роботи з утримання водопровідних та каналізаційних мереж і ліквідації аварійних ситуацій здійснюють служба водопровідних мереж і служба каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій.

Відділ кадрів очолює роботу по забезпеченню підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності та ведення військового обліку.

Виробничо-технічний відділ займається організацією виробничої діяльності підприємства в цілому, розробкою і здійсненням технічних заходів, направлених на підвищення якості і ефективності виробництва, забезпеченням необхідною технічною документацією служб і дільниць підприємства, здійснює оперативне планування і контроль використання транспортних засобів, спеціальної техніки, тракторів, паливно-мастильних матеріалів. Сектор повірки та обслуговування водомірів у складі виробничо-технічного відділу відповідає за повірку, ремонт, обслуговування приладів обліку води (власних та тих, що належать абонентам) та встановлення вузлів комерційного обліку в кожній точці розподілу послуг.

Функції аналізу фінансово-господарської діяльності, планування обсягів надання послуг, розрахунків тарифів (цін) на послуги підприємства, організації праці та заробітної плати покладені на службу ціноутворення, планування та економічного аналізу.

Диспетчерська служба здійснює оперативне керівництво експлуатацією систем водоспоживання та водовідведення.

Служба обліку реалізації послуг забезпечує реалізацію послуг, облік і нарахування за водоспоживання і скидання стоків, виконання плану доходів по збору платежів від споживачів, оформлення договірних відносин зі споживачами послуг, надання якісного та доступного сервісу, спрямованого на задоволення потреб абонентів.

Служба контролю стежить за дотриманням абонентами законодавства про питне водопостачання та водовідведення, здійснює роботу з абонентами — боржниками, проводить заходи щодо зниження втрат води, виявляє порушення абонентами законодавчих вимог.

Організацію діловодства та документообігу на підприємстві, контроль за строками виконання наказів, розпоряджень, вказівок керівника підприємства, ведення архіву покладено на загальний відділ.

Вирішення питань з використання та впровадження на підприємстві програмного забезпечення та комп'ютерної техніки, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту, організацію надання доступу до мережі Інтернет покладено на відділ інформаційних технологій.

Контроль за якістю питної води та стічних вод здійснюють виробничі лабораторії водопостачання та водовідведення.

Бухгалтерія організовує бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності підприємства, веде рух грошових коштів підприємства.

Організацію ведення претензійно-позовної роботи, укладання договорів та контроль за виконанням договірних зобов'язань покладено на юридичний відділ.

Відділ матеріально-технічного постачання здійснює забезпечення підприємства усіма необхідними матеріальними ресурсами та послугами спеціалізованих підприємств, організацію складського господарства.

Відділ охорони навколишнього середовища забезпечує контроль за дотриманням екологічних норм і правил.

Відділ головного механіка забезпечує правильну безпечну експлуатацію та надійну роботу виробничого і технологічного устаткування, машин, механізмів.

Відділ головного енергетика забезпечує безперебійне постачання підприємства усіма видами енергії, розвиток енергетичного господарства, належний технічний стан і раціональну експлуатацію енергетичного устаткування.

Створення умов для безаварійної експлуатації будівель і споруд, організація роботи з поточного ремонту й реконструкції, забезпечення технічного нагляду покладено на ремонтно-будівельну дільницю.

Транспортне забезпечення перевезень, технічно справного стану та ефективного використання автотранспортної техніки здійснює дільниця механізації.

Служба сторожової охорони організовує охорону об'єктів та матеріальних цінностей підприємства. Начальник підрозділу охорони є уповноваженою особою з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту підприємства.

Розробкою та впровадженням ефективної системи керування охороною праці на підприємстві займається служба охорони праці.

Обов'язки, права та міра відповідальності працівників визначаються посадовими інструкціями.