Організаційно-функціональна структура
КП «Бердянськводоканал» БМР

Схема організаційної структури КП «Бердянськводоканал» БМР

Підприємство очолює директор, який керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю підприємства. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

Головний інженер визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва.

Заступник директора з перспективного розвитку визначає стратегію розвитку та стратегічні цілі функціонування підприємства на перспективу.

Виробниче керівництво по водозабору, насосних станцій, водопровідних і каналізаційних мереж, очисних споруд покладено на начальників служб водопровідних мереж, водопостачання, каналізаційних очисних споруд (водовідведення), каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій, майстрів і фахівців.

Планування, організацію та контроль за виконанням робіт з поточного ремонту, реконструкції та технічного нагляду за станом будівель і споруд під час їх експлуатації здійснює ремонтно-будівельна дільниця.

Відділ кадрів очолює роботу по забезпеченню підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності.

Функції ціноутворення, економічного планування та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, організації праці та заробітної плати покладені на службу ціноутворення, планування та економічного аналізу.

Служба охорони праці організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль над дотриманням в структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій згідно умов праці.

Диспетчерська служба здійснює оперативне керівництво виробництвом.

Служба реалізації послуг і контролю забезпечує реалізацію послуг водопостачання та водовідведення, оформлення договірних відносин зі споживачами послуг, оперативне обслуговування абонентів, організація та проведення періодичних повірок, ремонту та обслуговування приладів обліку води, надання консультацій, контроль за виконанням Правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення.

Відділ інформаційних технологій вирішує питання щодо використання та впровадження на підприємстві програмного забезпечення та комп'ютерної техніки, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту, надання доступу до мережі Інтернет.

Контроль над якістю води та скидання стічних вод здійснюють виробничо-вимірювальні лабораторії водопостачання та водовідведення.

Бухгалтерія підприємства забезпечує ведення бухгалтерського обліку, обліку руху фінансових коштів з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Правова робота покладена на юридичний відділ.

Відділ матеріально-технічного постачання організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання з метою скорочення витрат виробництва і отримання максимального прибутку.

Виробничо-технічний відділ займається розробкою і виконанням заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності виробництва, забезпеченням необхідною технічною документацією цехів і дільниць підприємства.

Відділ охорони навколишнього середовища забезпечує контроль над дотриманням екологічних норм і правил.

Відділи головного механіка та енергетика здійснюють технологічне забезпечення, оснащення машин, механізмів і установок виробничого та енергетичного обладнання.

Транспортно-технологічне забезпечення здійснює дільниця механізації.

Невоєнізована охорона здійснює охорону об'єктів підприємства.

Права, обов'язки і відповідальність працівників апарату управління, керівників, фахівців цехів і дільниць викладені в посадових інструкціях.