Схема організаційної структури КП «Бердянськводоканал» БМР

Підприємство очолює директор, який керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю підприємства. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Директор призначається на посаду і звільнюється за розпорядженням Бердянського міського голови та діє на підставі контракту.

Головний інженер визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, забезпечує безперебійну технічну експлуатацію і надійну роботу всіх систем водопостачання та водовідведення з урахуванням вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і раціональним використанням водних ресурсів.

Аварійно-диспетчерська служба здійснює оперативне керівництво експлуатацією систем водоспоживання та водовідведення, дистанційне керування та відеонагляд за об’єктами, що переведені в режим диспетчеризації і автоматизації, публікацію на офіційному вебсайті підприємства оперативної інформації про аварійні ситуації та їх усунення, вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі водопровідно-каналізаційного господарства.

Виробничо-технічний відділ координує виробничо-технічну діяльність на підприємстві, займається розробкою і здійсненням технічних заходів, направлених на підвищення якості і ефективності виробництва, здійснює контроль за виробничою діяльністю структурних підрозділів та виконанням виробничих завдань і програм; підготовку та видачу технічних умов на підключення до міських мереж водопостачання та каналізації, узгодження проєктної документації, забезпечення щорічного розроблення, погодження та затвердження інвестиційної програми.

Виробниче керівництво із забезпечення споживачів якісної питною водою, організації водовідведення та очищення стічних вод покладено на службу водопостачання та службу каналізаційних очисних споруд (водовідведення).

Організацію роботи з утримання водопровідних та каналізаційних мереж і ліквідації аварійних ситуацій здійснюють служба водопровідних мереж та служба каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій.

Контроль над якістю питної води та стічних вод здійснюють виробничо-вимірювальні лабораторії водопостачання та водовідведення.

Відділ головного енергетика забезпечує безперебійне постачання підприємства усіма видами енергії, розвиток енергетичного господарства, належний технічний стан і раціональну експлуатацію енергетичного обладнання, енергетичних установок і комунікацій.

Відділ головного механіка забезпечує безперебійну технічну експлуатацію та  своєчасний ремонт виробничого, технологічного (насосного, метало ріжучого, підйомно-транспортного) устаткування, машин, механізмів.

Дільниця механізації здійснює транспортне забезпечення перевезень, забезпечує безперебійну і технічно правильну безпечну експлуатацію, надійну роботу, утримання у працездатному стані, ефективне використання автотранспортної і тракторної техніки.

Створення умов для безаварійної експлуатації будівель і споруд, організація роботи з поточного ремонту й реконструкції, забезпечення технічного нагляду за станом будівель і споруд під час їх експлуатації покладено на ремонтно-будівельну дільницю.

Відділ охорони навколишнього середовища забезпечує контроль над дотриманням екологічних норм і правил, здійснює контроль якості питної води, що надходить на очисні споруди та подається в розподільчу мережу міста Бердянськ.

Cлужба диспетчеризації і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики забезпечує безперебійну технічну експлуатацію контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, систем автоматизації та диспетчеризації, охоронної сигналізації, електричного і метрологічного обладнання; єдність вимірювань у сфері обліку водопостачання та водовідведення; організацію підготовки лічильників води до періодичної повірки на стаціонарній проливній установці.

Облік реалізації послуг та збору платежів за надані споживачам послуги з водопостачання та водовідведення, здійснення роботи з абонентами-боржниками забезпечують абонентський відділ та відділ по роботі з суб’єктами підприємницької діяльності.

Оформлення договірних відносин зі споживачами послуг, надання якісного та доступного сервісу, спрямованого на задоволення потреб споживачів, покладено на відділ договорів та кол-центр.

Інспекція з контролю за водовідведенням та водокористуванням контролює дотримання споживачами Правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення, законодавства про питне водопостачання та водовідведення, проводить заходи щодо зниження втрат води, виявляє порушення споживачами законодавчих вимог.

Відділ інформаційних технологій вирішує питання щодо використання та впровадження на підприємстві програмного забезпечення та комп’ютерної техніки, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту, організації надання доступу до мережі Інтернет.

Бухгалтерія підприємства визначає облікову політику підприємства, забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, руху грошових коштів, організацію інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Організацію правової роботи, претензійно-позовної роботи, укладання договорів та контроль за виконанням договірних зобов’язань, забезпечення дотримання на підприємстві вимог законодавства про публічні закупівлі, представлення інтересів підприємства при розгляді судових справ покладено на юридичний відділ.

Відділ кадрів очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності та ведення військового обліку.

Служба охорони праці організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль над дотриманням в структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій згідно умов праці.

Функції аналізу фінансово-господарської діяльності, планування обсягів надання послуг, розрахунків тарифів (цін) на послуги підприємства, організації праці та заробітної плати покладені на службу ціноутворення, планування та економічного аналізу.

Відділ матеріально-технічного постачання здійснює забезпечення підприємства усіма необхідними матеріальними ресурсами та послугами спеціалізованих підприємств, організацію складського господарства.

Загальний відділ здійснює організацію діловодства та документообігу на підприємстві, забезпечення єдиного порядку роботи з документами, контролю за дотриманням термінів виконання документів.

Невоєнізована охорона здійснює охорону об'єктів і матеріальних цінностей підприємства, забезпечує пропускний режим на КПП працівників, відвідувачів, транспортних засобів і вантажів,  а також запобігання  несанкціонованого переміщення матеріальних засобів, недопущення їх розкрадання, проникнення сторонніх осіб на об'єкти.

Права, обов'язки і відповідальність працівників апарату управління, керівників, фахівців структурних підрозділів визначені посадовими інструкціями.